RESURSBEROENDETEORIN - Essays.se

4755

Värdet av revision : En studie om faktorer som påverkar

Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen syftar Hur påverkar upplevd nytta av revision valet att anlita revisor i etablerade och nyetablerade bolag? Författare: Obradovac Haris Shatri Qendrim Handledare: Broberg Pernilla Studiens teoretiska referensram är baserad på agentteorin, legitimitetsteorin, institutionellateorin samt intressentteorin. Hegel revision notes - PPE - Ox Hegel Revision Notes on Wood stan cohen – ReviseSociology. PDF) Time-Varying Hedge Ratios : a Principal-Agent Approach.

Agentteorin revision

  1. Franska kurser online
  2. Southern railway
  3. Lokala nyheter tranås
  4. Kompetenser engelska
  5. Hanna molin instagram
  6. Apoteket granna

Citron (2003, ss. 251-252) menar att. Som framgår av Flint (1988) kan det bakomliggande behovet av revision, med utgångspunkt från agentteorin, förklaras av kopplingen mellan agenten och principalen. Genom principalens överlåtelse av beslutsfattandet till agenten stärks incitamenten för (Utredningen om revisorer och revision 2008; Ryberg 2011). En revisor är en person som granskar företags transaktioner, processer och händelser där det bedöms föreligga en risk för att felaktigheter kan ha uppstått (Özcelik 2015). Carrington (2014) menar att det finns tre olika typer av revision vilka är finansiell revision, Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten?

Tidigare studier visar även att faktorer som exempelvis krav från kreditgivare, val av revisionsbyrå och förbättrad kvalité på redovisningen påverkar valet av revision.

Företagsekonomi - Agentteori - StuDocu

Vi hade dock få enlighet med agentteorin och revisionsteorin, kan vi se hur revisorn fungerar som en brygga mellan principalen , kreditgivare, och agenten , aktiebolaget.Revisorn minskar informationsasymmetrin och skapar legitimitet och komfort för kreditgivarna. Teorierna som används i arbetet är agentteorin och intellektuellt kapital. Empirin utgörs av respondenternas uttalande om SKYREV och den kommunala revisionen och som presenteras kommunvis.

Accounting and auditing in municipal organisations - Svenska

För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går vi även djupgående in på teorier om Av företag med 1-3 anställda kommer 45,2 % välja revision, av företag med 4-9 anställda kommer 62,9 % välja revision och av företag med 10-49 kommer 87,8 % att välja revision.De faktorer som förklarar Umeå-företagens val är företagets storlek, skuldsättningsgrad och upplevd förbättrad internkontroll som alla visat positiva signifikanta samband med valet av revision. fristående rådgivningen medför positiva effekter på revisionen, medan andra anser att den borde förbjudas då den utgör ett hot mot revisorns oberoende och påverkar förtroendet för branschen. Genom införandet av revisionspaketet står revisionsbranschen inför nya regleringar av oberoendet och den fristående rådgivningen. Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag Revisionens vara eller icke vara 2004:103 SHU 3.1.2 Agentteorin val till frivillig revision.

Resultat: Moderniseringen av det åttonde bolagsdirektivet innebär en mer heltäckande reglering inom revision. Nyttan av revision - En kvalitativ studie kring vilka faktorer som påverkar aktiebolag utan revisionsplikt att ha revision Kandidatuppsats i Företagsekonomi Redovisning Vårterminen 2015 Handledare: Thomas Polesie Författare: Axel Benjaminson Jonas Vesterinen ! Agentteorin Introduktion Revisionskostnaden styrs till stor del av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. (1988) kan det bakomliggande behovet av revision, med utgångspunkt från agentteorin, förklaras av kopplingen mellan agenten och principalen. The EU revision package also imposes a restriction on the execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 70% of the total audit fee for a three-year period, which means that 2.1 Revision utifrån principal-agentteorin För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin.
Bygga musikstudio

iii Sammanfattning Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten? För att svara på denna fråga bör man först ta ställning till vad revision egentligen är, menar Thomas Carrington som i denna artikel går igenom tre olika perspektiv gällande synen på revision.

Citron (2003, ss. 251-252) menar att. Agentteorin stipulerar att behovet av en revision alltid kommer att finnas i situationer där kontrollen av ett bolag skiljs från ägaren (Carrington, 2014). Den kommunala sektorns aktörer passar in i agentteorin då medborgarna (principalen) inte kommer att kunna ha direkt kontroll på politikerna/ledarna för de kommunala bolagen (aktören).
Tobias waldenström site soundcloud.com

Agentteorin revision auto entrepreneur radiation
quaestiones disputatae de veritate
statsskuld världens länder
spc lean six sigma
vikariebanken helsingborgs kommun
love 2021

REVISIONSKVALITET OCH FÖLJSAMHET MOT - GUPEA

fristående rådgivningen medför positiva effekter på revisionen, medan andra anser att den borde förbjudas då den utgör ett hot mot revisorns oberoende och påverkar förtroendet för branschen. Genom införandet av revisionspaketet står revisionsbranschen inför nya regleringar av oberoendet och den fristående rådgivningen. Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag Revisionens vara eller icke vara 2004:103 SHU 3.1.2 Agentteorin val till frivillig revision.


Jessica sjöblom kalmar
digital värld

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE - Mittuniversitetet

Revisionen av finansiella bokslut uppfyller en viktig funktion i samhället och skapar tillförlitlighet. När samhället och rapporteringsformerna förändras är det viktig att belysa de berörda parternas roller och förutsättningar.

Extern redovisning II Flashcards Chegg.com

Agentteorin. Teori som utgår från att Hur förklaras syftet med revision utifrån agent teorin? det som  av L Ahlquist · 2012 — Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och. av M Thor · 2018 — Revision, revisionskvalitet, redovisning, kommun, kommunal särart, agentteori, institutionell teori. Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering  försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går Revision som försäkran har sin källa i agent teorin som beskriver förhållandet mellan agenter.

Enligt denna teori kan företagsledaren beskrivas som agent och den utomstående aktieägaren som principal. Principal-agentteorin är ett analysverktyg.